> Strona gwna > Artyku³y > Apokalipsa > Apokalipsa odszyfrowana rozdzial 1, werset 1

Apokalipsa odszyfrowana rozdzial 1, werset 1
Data 27/06/2010 11:58  Autor Andrzej Struski  Klikni 3274  Jzyk Polish
„Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±; a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego s³udze swemu Janowi,”

Apokalipsa odszyfrowana.

B.G.
I rozdzia³ 1 werset
       „Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±; a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego s³udze swemu Janowi,”

       W tre¶ci tego wersetu jest przedstawionych piêæ postaci i cztery plany dzia³ania. Do pe³nego wyja¶nienia wszystkich s³ów w zakresie zgodnym z wol± Boga, nale¿y opisaæ charakter i dzia³anie postaci, jak równie¿ zobrazowaæ plan ich dzia³ania.

       Pierwsza postaæ Bóg, w zakresie jego dzia³ania mie¶ci siê przygotowanie zbioru informacji, który w koñcowym efekcie mo¿emy przeczytaæ w formie tekstu apokalipsy. Zbiór by³ tak u³o¿ony, by tekst otwarty (ten, który mo¿na czytaæ pod postaci± Apokalipsa ¦w. Jana) pobudza³ zainteresowania apokalips± przez ca³y czas jej istnienia w formie pisanej. To zainteresowanie, gwarantowa³o aktywne istnienie apokalipsy w okresie ca³ych 2 tysiêcy lat chrze¶cijañstwa. W taki sposób, ca³y czas ¿ywy tekst apokalipsy, zachowany w pe³nym sk³adzie pisanym do dnia dzisiejszego, mo¿e byæ odczytany w czasie, jaki do tego odczytania za³o¿y³ Bóg. Odczytane z tego tekstu zaszyfrowane informacje bêd± w odpowiedni sposób s³u¿y³y ludziom w czasie dni ostatecznych.

       Plan dzia³ania Boga, to ¶rodowisko nieba, jest to pierwszy plan dzia³ania. Bóg na tym planie daje Swoje Objawienie Jezusowi Chrystusowi po Jego powrocie z ziemi. Od tego momentu Objawienie Boga staje siê Objawieniem Jezusa Chrystusa, który tu w tek¶cie apokalipsy prezentuje drug± postaæ. Wraz z objawieniem otrzymuje On polecenie, w jaki sposób powinien wprowadziæ w ¿ycie informacje zawarte w tym zbiorze.

       W tym poleceniu, ujêty jest finalny efekt wp³ywu, jaki interpretacja apokalipsy uczyni po¶ród ludzi. Równie¿ w tym poleceniu zawarte s± cechy ukrytej tre¶ci objawienia. Polecenie to, jest zawarte w s³owach; „aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±;” Taka formu³a, przekazuje Chrystusowi wszystkie obowi±zki zwi±zane z procedur± dzia³ania, niezbêdn± do wprowadzenie w ¿ycie ca³ego planu.
W poleceniu ukazuje siê trzecia postaæ apokalipsy, S³uga Chrystusa. Postaæ ta, to jest cz³owiek, który do spe³nienia cech s³ugi musi posiadaæ odpowiednie walory takie, które znamionuj± s³ugê wzglêdem pana.

       Wyniesienie Jezusa Chrystusa na o³tarze, spowodowa³o sytuowanie jego postaci jako Pana i Boga. Ludzie od tego momentu stawiaj± Go wy¿ej siebie a swoj± postawê przyjmujê jako formê poddañcz±, co czyni ich s³ugami.

       To, ¿e wierni religii chrystusowych s± w taki sposób przez Boga okre¶leni, wynika z ich b³êdnego rozumienia nauk Jezusa Chrystusa. Chrystus przekaza³ informacjê dotycz±c± równo¶ci cz³owieka i Boga, poprzez nazwanie ludzi swoimi braæmi. Jezus Chrystus, jako syn Boga, okre¶laj±c ludzi swymi braæmi przypisa³ cz³owiekowi pozycje równ± synowi Boga. Wed³ug s³ów Jezusa Chrystusa, cz³owiek jest równy Bogu. Sk±d, wiêc to tak niekorzystne i poni¿aj±ce samookre¶lenie siê chrze¶cijan wzglêdem Jezusa Chrystusa?
¯e jest ono nies³uszne, dowodzi u¿ycie przez Boga, poni¿aj±cego okre¶lenia wiernych religijnych, których Bóg nazywa s³ugami. W pe³nym brzmieniu zwrotu; „aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy”, przymiotnik swoim, precyzyjnie ujmuje grono ludzi nazwanych s³ugami. S± to wed³ug Boga, s³udzy Jezusa Chrystusa a tacy mog± byæ tylko w gronie ludzi poddanych.

       To poni¿aj±ce okre¶lenie jest zapisane w tek¶cie apokalipsy w takim celu, by uzmys³owiæ ludziom ich b³êdne zachowania. Z kolei tym, którzy bêd± siê w stanie uwolniæ z jarzma poddañstwa kultowego, daæ moc dowodow± na s³uszno¶æ swojego postêpowania.

       Planem dzia³ania tych postaci jest religia chrze¶cijañska i wszelkie jej od³amy, drugi plan dzia³ania, uznaj±ce Jezusa Chrystusa za Boga. Z tekstu Apokalipsy jasno wynika, ¿e Chrystus nie jest Bogiem. Sprawa planu dzia³ania zniewolonych postaci, jako wiernych chrze¶cijañskich wynika ze ¶rodowiska, w jakim dzia³a kult chrze¶cijañski. Tam gdzie dzia³a kult chrze¶cijañski, tam ¿yj± ludzie nazwani przez Boga s³ugami Chrystusa.

       Zwrot; „aby okaza³ s³ugom swoim rzeczy, które siê w rychle dziaæ maj±;” mówi o jakich¶ wydarzeniach, które s± na tyle wa¿ne dla Boga by je postanowi³ zapowiedzieæ w tre¶ci przekazu do ludzi ju¿ w pierwszym wersecie. Jezus Chrystus ma te informacje przekazaæ „s³ugom swoim”, taki kontekst wskazuje na charakter tych wydarzeñ, jako szczególnie wa¿nych dla chrze¶cijan. Okre¶lenie czasu zapowiadanych wydarzeñ zwrotem; „które siê w rychle dziaæ maj±;” nie wskazuje dok³adnego czasu, jednaj zwrot; „w rychle” rozpoczyna zbiór kontekstowy, który ten temat bêdzie okre¶la³. Zakres i rodzaj tych wydarzeñ w tym miejscu spisanego tekstu apokalipsy, nie jest jeszcze mo¿liwy do precyzyjnego okre¶lenia. Bez w±tpienia, plan dzia³ania i wp³ywu tych wydarzeñ bêdzie obejmowa³ ca³e ¶rodowisko chrze¶cijañskie. Forma wskazania ¶rodowiska spo³eczno¶ci chrze¶cijañskiej, jest równoznaczna z wskazaniem g³ównego planu zdarzeñ opisywanych w tek¶cie apokalipsy. Taki zwrot jest zapowiedzi±, ¿e pozosta³e informacje ujête w tek¶cie Apokalipsy, bêd± w wiêkszo¶ci, lub w ca³o¶ci, dotyczy³y ¶rodowiska ludzi poddanych kultowi chrze¶cijañskiemu.

       Jedna z wiêkszych tajemnic apokalipsy, je¿eli nie najwiêksza, jest ujêta w zwrocie; „a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego”.

       Komu Jezus Chrystus w czasie, po ¶mierci na ziemi i powrocie do nieba, oznajmia tre¶æ objawienia, przed pos³aniem go na ziemiê?

       ¯e tak uczyni³, dowodzi tre¶æ zawarta w tym zwrocie: „a on je oznajmi³ i pos³a³ przez Anio³a swojego”. Oznajmi³ Objawienie i dopiero potem pos³a³ je przez Anio³a swego. S± w tym tek¶cie, ukryte dwie niezwykle wa¿ne informacje, które po odczytaniu ukazuj± nam, nic innego jak wysoko rozwiniêt± cywilizacje. Wniosek, jaki nale¿y wyci±gn±æ z informacji zawartej w opisie czynno¶ci, jak± podejmuje Jezus przed wys³aniem objawienia na ziemiê mo¿e byæ tylko taki, który uwzglêdni istnienie struktur spo³ecznych w ¶rodowisku ¿ycia Boga i jego syna. Gdyby rzecz dzia³a siê tylko pomiêdzy Bogiem i Jezusem Chrystusem, sprawa by³aby prosta i mo¿na by umiejscowiæ te postacie w sferze istnienia Boga i Syna.

       Dzia³anie formalne, jakim jest „oznajmienie” wystêpuje tylko w sytuacji istnienia spo³eczno¶ci posiadaj±cej hierarchiê. Musia³ to uczyniæ przed jakim¶ formalnym audytorium, lub ca³± spo³eczno¶ci± cywilizacji. Tak czy inaczej, rzecz wykazuje istnienie cywilizacji nieba. Na istnienie hierarchii w spo³eczno¶ci nieba wskazuje równie¿ kolejne sformu³owanie zawarte tym zwrocie; „i pos³a³ przez Anio³a swojego”. Chrystus posiada do dyspozycji Anio³a. Anio³, co wynika z ró¿nych przekazów dotycz±cych tych postaci z nieba, raczej nie jest robotem. Posiadanie Anio³a jest dowodem na sytuowanie w hierarchii nieba postaci, tu Duszy, Jezusa Chrystusa.

       Logicznie oceniaj±c ca³± sprawê, objawia siê nam wysoko rozwiniêta cywilizacja, w której istnieje hierarchia spo³eczna i ¿ycie rodzinne. Znan± jest sprawa, ¿e Jezus Chrystus jest synem Boga, ale w tamtej cywilizacji ¿yj± jeszcze inne dusze.

Czy one s± z tej samej rodziny?

       Dostêpne w ukrytej tre¶ci informacje dowodz±, ze tam ¿yje wiele rodzin. Zwrot; „a on je oznajmi³”, mówi nam, ¿e uczyni³ co¶ oficjalnie a przed rodzin± tak by nie post±pi³.

       W s³owach; „i pos³a³ przez Anio³a swojego s³udze swemu Janowi,” jest zawarta informacja o dzia³aniu anio³ów w cywilizacji nieba. Anio³ jest czwart± postaci± Apokalipsy. Anio³ lub anio³owie, wykonali wszystkie czynno¶ci zwi±zane z dostarczeniem zbioru informacji zawieraj±cej Objawienie na ziemiê i przeprowadzili, lub nadzorowali proces przekazu mentalnego. Przekaz ten, otrzyma³ ¦w. Jan z Patos, który nale¿a³ do grona wyznawców kultu Jezusa Chrystusa. Dowodzi tego zwrot; „s³udze swemu Janowi,”. Jest On pi±t± postaci± a miejsce przekazu trzecim planem dzia³ania.

       Reasumuj±c odszyfrowanie ukrytej tre¶ci objawienia przygotowanego przez Boga a przekazanego przez anio³a, którego z nieba przys³a³ Jezus Chrystus, w otwartym tek¶cie pierwszego wersetu apokalipsy, mo¿emy stwierdziæ, co nastêpuje;

S± w tej tre¶ci przedstawione postacie;
 1. Bóg, ojciec Jezusa Chrystusa autor tre¶ci objawienia w tek¶cie apokalipsy.
 2. Jezus Chrystus, który publicznie przedstawia tre¶æ objawienia na forum nieba a nastêpnie przesy³a je na ziemiê.
 3. S³udzy Jezusa Chrystusa, wierni chrze¶cijañscy.
 4. Anio³ dzia³aj±cy pod rozkazami Jezusa Chrystusa, który przekaza³ objawienie ¦w. Janowi z Patmos.
 5. ¦w. Jan z Patmos, cz³owiek, który spisa³ tekst apokalipsy, przekazany mu z nieba na planie kontaktu duchowego.

S± tu ukazane trzy plany dzia³ania;
 1. Cywilizacja nieba, ojczyzna Boga i Jezusa Chrystusa, ¿yj± tam równie¿ inne istoty wszyscy w postaci duszy.
 2. Chrze¶cijañstwo, religia na ziemi, której uczestnicy s± okre¶lani przez Boga mianem s³ug.

Otwarte s± równie¿ cztery tematy;
 1. Dzia³anie cywilizacji nieba.
 2. Sposób duchowego przekazywania informacji na ziemiê.
 3. Dzia³anie kultu chrze¶cijañskiego, który zniewala ludzi.
 4. Spisywanie przekazów duchowych z nieba przez cz³owieka.

Struski Andrzej